八大人觉经

八大人觉经最早著录于隋代法经的众经目录列在失译经类下也就是不知译者为何人直到唐明佺大周刊定众经目录首次记载本经译主为后海安世高并指出此说法系根据宝唱录.列诵念八大人觉第一觉悟世间无常国土危脆四大苦空五阴无我生灭变异虚伪无主...[详情]

佛说八大人觉经注音版

[佛说八大人觉经] 发表时间2014-08-30 作者安世高 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

本文地址http://www.fuyulw.com.cn/fojing/badarenjuejing/zhuyin.html
文章摘要八大人觉经注音_佛说八大人觉经注音版 ,碱性斩首建在,沾染升天向日葵

\

如发现注音有错误请您联系我们便于我们及本正QQ1300659095感恩

wéi


z

cháng

zhò u


zhì
xn
sòng
nìan
b

rén
jué


y
jué


shì
jin

cháng

guó
t
wi
cuìk
kng

w
y n

w

shng
mìe
bìan


x
wi

zh

xn
shì
è
yuán

xíng
wéi
zuì
su


shì
gun
chá

jiàn

shng
s


èr
jué
zh

du

wéi
k

shng
s

láo

cóng
tn

q

sho


wéi

shn
xn

zài


sn
jué
zh

xn

yàn


wéi

du
qiú

zng
zhng
zuì
è

p


r

cháng
nìan
zh


n
pín
shu
dào

wéi
huì
shì
jué
zh

xiè
dài
zhu ì
luò

cháng
xíng
jng
jìn


fán
no
è

cu
ch
yn
jièw
juéch
shng
scháng
niàn

gung
广
xué
du
wén

zng
zhng
zhì
huì

chéng
jiù
biàn
cái

jiào
huà
y
qiè

x
y 


liù
jué
zh

pín
k
du
yuàn

héng
jié
è
yuán
sh

dng
nìan
yuàn
qn


niàn
jiù
è


zng

rén


q
jué


w

guò
huàn

su
wéi

rén


rn
shì


cháng
niàn
sn
y

w
b
f


zhì
yuàn
ch
ji

shu
dào
qng
bái

fàn
xíng
go
yun


bi
y
qiè


b
jué
zh

shng
s
chì
rán

k
no

liàng

f

chéng
xn

p

y
qiè

yuàn
dài
zhòng
shng

shòu

liàng
k

lìng
zh
zhòng
shng


jìng
c
b
shì

ni
shì
zh

rén

zh
su
jué


jng
jìn
xíng
dào


bi
xi
huì

chéng
f
shn
chuán

zhì
niè
pán
àn


hái
shng
s


tu
zhòng
shng

y
qián
b
shì

ki
do
y
qiè

lìng
zh
zhòng
shng

jué
shng
s
k

sh

w


xi
xn
shèng
dào

ruò


z

sòng
c
b
shì


niàn
niàn
zhng

miè

liàng

zuì

jìn

dng
zhèng
jué

yng
duàn
shng
s

cháng
zhù
kuài


精释荐
<链轮> pkƻ