观无量寿经

观无量寿经简称观经与阿弥陀经无量寿经合称净土三部经宋畺家舍译另有异译一种已佚此经进一步发挥了无量寿经的净土思想叙述释迦牟尼佛应韦提希夫人之请在频婆娑罗宫为信众讲述观想阿弥陀佛的身相图乐净土庄严的十六种观想方法十六观...[详情]

观无量寿经注音

[观无量寿经] 发表时间2015-01-21 作者未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

本文地址http://www.fuyulw.com.cn/fojing/guanwuliangshoujing/zhuyin.html
文章摘要观无量寿经注音_观无量寿经拼音版 ,壁橱翻越好文圆,绣线菊索贿孩子气

\

如发现注音有错误请您联系我们便于我们及本正QQ1300659095感恩

刘宋西域三藏法师礓家舍译


shì
w
wén

y
shí

zài
wáng
shè
chéng

shé
k
shn
zhng

y

b
qi
zhòng
qin
èr
bi
w
shí
rén
sn
wàn
èr
qin

wén
sh
sh

f
wáng
z
ér
wéi
shàng
shu

r
shí
wáng
shè
dài
chéng
yu
y
tài
z
míng

shé
shì

suí
shùn
tiáo

è
yu
zh
jiào

shu
zhí

wáng
pín

su
luó

yu

zhì

q
chóng
shì
nèi

zhì
zh
qún
chén

y


wng

guó
tài
f
rén

míng
wéi

x

gng
jìng

wáng

zo

qng
jìng

y
s


cho

yòng


shn
zh
yng
luò
zhng

chéng

táo
jing


y
shàng
wáng

r
shí

wáng

shí
cho
yn
jing

qiú
shu
shù
ku

shù
ku

y


zhng
gng
jìng

xiàng

shé
k
shn

yáo
l
shì
zn

ér
zuò
shì
yánjin
lián

shì

qn
yu

yuàn
xng

bi

shòu
w
b
jiè

shí

jin
lián


yng
sn
fi


zhì
wáng
su
shì

shòu
wáng
b
jiè

shì
zn

qin
zn
zh

lóu


wèi
wáng
shu
f


shì
shí
jin

jng
sn
q


wáng
shí
chowén
f


yán


yuè

shí

shé
shì

wèn
shu
mén
rén


wáng
jn
zh

yóu
cún
zài


shí
shu
mén
rén
bài
yán


wáng

guó
tài
f
rén

shn

cho


yng
luò
chéng
jing

chí
yòng
shàng
wáng

sh
mén

liánlóu


cóng
kng
ér
lái

wèi
wáng
shu
f


k
jìn
zhì

shí

shé
shì

wén
c
y
ym
yu

w
m
shì
zéi

y
zéi
wéi
bàn

sh
mén
è
rén

huàn
huò
zhòu
shù

lìng
c
è
wáng

du


s


zhí

jiàn


hài

m

shí
yu
y
chén

míng
yu
yuè
gung

cng
míng
du
zhì


ywèi
wáng
zuò
l

bài
yán


wáng

chén
wén

tuó
lùn
jng
shu

jié
ch
y
lái

yu
zh
è
wáng

tn
guó
wèi


sh
hàiy
wàn
b
qin

wèi
céng
wén
yu

dào
hài
m

wáng
jn
wéi
c
sh

zh
shì

w
chà

zhng

chén

rn
wén

shì
zhn
tuó
luó

w
dngzhù

c

shí
èr

chén

shu
c
y
jìng

y
shu
àn
jiàn

què
xíng
ér
tuì
退

shí

shé
shì

jng

huáng


gào


yán

r

wèi
w
bài
yán


wáng

shèn

hài
m

wáng
wén
c
y

chàn
hu
qiú
jiù


biàn
便
sh
jiàn

zh

hài
m

chì
y
nèi
gun


zhì
shn
gng


lìng

ch

shí
wéi

x

bèi
yu

y

chóu
yu
qiáo
cuì

yáo
xiàng

shé
k
shn

wèi

zuò
l

ér
zuò
shì
yán


lái
shì
zn

zài
x
zh
shí

héng
qin

nán

lái
wèi
wèn
w

w
jn
chóu
yu

shì
zn
wi
zhòng


yóu

jiàn

yuàn
qin

lián

zn
zh

nán

y
w
xing
jiàn

zuò
shì
y
y

bi


lèi

yáo
xiàng

l

wèi
j
tóu
qng

r
shí
shì
zn

zài

shé
k
shn

zh
wéi

x
xn
zh
su
niàn


chì


jin
lián

y

nán

cóng
kng
ér
lái


cóng

shé
k
shnwáng
gng
ch

shí
wéi

x

l
y
j
tóu

jiàn
shì
zn
shì
ji
móushn
z
jn


zuò
bi
bo
lián
hu


lián
shì
zu


nán
shì
yòu

shì
fàn

shì
zh
tin

zài
x
kng
zhng

p
y
tin
hu

chí
yòng
gng
yng

shí
wéi

x

jiàn

shì
zn


jué
yng
luò

j
shn
tóu


háo

xiàng


yán

shì
zn

w

宿

zuì

shng
c
è
z

shì
zn

yu

dng
yn
yuán

ydu

gòng
wéi
juàn
sh

wéi
yuàn
shì
zn

wèi
w
gung
广
shu

yu
no
chù

w
dng
wng
shngyán


zhuó
è
shì
y

c
zhuó
è
chùè
饿
gu
chù
shng
yíng
mn

du

shàn


yuàn
w
wèi
lái


wén
è
shng


jiàn
è
rén

jn
xiàng
shì
zn

w
t
tóu


qiú
i
chàn
hu

wéi
yuàn


jio
w
gun

qng
jìng

chù

r
shí
shì
zn

fàng
méi
jin
gung


gung
jn


biàn
zhào
shí
fng

liàng
shì
jiè

huán
zhù

dng

huà
wéi
jn
tái


x

shn

shí
fng
zh

jìng
miào
guó
t

ji

zhng
xiàn

huò
yu
guó
t

q
bo

chéng


yu
guó
t

chún
shì
lián
hu


yu
guó
tzài
tin
gng


yu
guó
t


b

jìng

shí
fng
guó
t

ji

zhng
xiàn

yu

shì
dng

liàng
zh

guó
t

yán
xin
k
gun

lìng
wéi

x
jiàn

shí
wéi

x
bài

yán

shì
zn

shì
zh

t

su

qng
jìng

ji
yu
gung
míng

w
jn

shng


shì
jiè


tuó

su

wéi
yuàn
shì
zn

jio
w
s
wéi

jio
w
zhèng
shòu

r
shí
shì
zn


biàn
便
wi
xiào

yu
w

gung

cóng

ku
ch

y
y
gung
zhào
pín

su
luó
wáng
dng

r
shí

wáng

su
zài
yu


xn
yn

zhàng

yáo
jiàn
shì
zn

tóu
miàn
zuò
l


rán
zng
jìn

chéng


hán

精释荐
<链轮> pkƻ