金刚经

金刚经是佛教重要经典根据不同译本全名略有不同鸠摩罗什所译全名为金刚般若br波罗蜜经唐玄奘译本则为赌断金刚般若波罗蜜经 梵文 vajracchedika-praj?pramit-stra金刚经传入中国后自东晋到唐朝共有六个译本以鸠摩罗什所译金刚般若波罗蜜经最为流行..[详情]

金刚经注音版

[金刚经] 发表时间2014-03-14 作者唐玄奘 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

如发现注音有错误请您联系我们便于我们及本正QQ1300659095感恩

法会因由分第一

本文地址http://www.fuyulw.com.cn/fojing/jingangjing/zhuyin.html
文章摘要金刚经注音版_金刚般若波罗蜜经注音_金刚经全文注音版 ,深山密林独具只眼王斌余,记功莲叶生物碱


shì
w
wén

y
shí

zài
sh
wèi
guó


shù
j
g

yuán

y

b
qi
zhòng
qin
èr
bi
w
shí
rén


r
shí
shì
zn

shí
shí

zhuo
y
chí
b


sh
wèi
dài
chéng

q
shíchéng
zhngq
y

huán
zhì
bn
ch

fàn
shí


shu
y
b

x

y

f
zuò
ér
zuò

葡启请分第二

shí
zháng
lo
xzài

zhòng
zhng


cóng
zuò
q

pin
tn
yòu
jin

yòu
x
zhuozhng
gng
jìng

ér
bái

yán

x
yu
shì
zn


lái
shàn

niàn
zhshàn

zh
zhshì
zn

shàn
nán
z

shàn
n
rén

f

nòu
du
luó
sn
mio
sn


xn

yún

yng
zhù

yún

xiáng


xn


yán

shàn
zi
shàn
zi

x
r
su
shu


lái
shàn

niàn
zhshàn

zh
zhr
jn

tng

dng
wéi
r
shu

shàn
nán
z

shàn
n
rén

f

nòu
du
luó
sn
mio
sn


xn

yng

shì
zhù


shì
xiáng


xn

wéi
rán

shì
zn

yuàn
yao

wén

大乘正宗分第三


gào
xzhh


yng

shì
xiáng


xn

su
yu
y
qi
zhòng
shng
zh
lèi

ruò
lun
shng

ruò
ti
shng

ruò
sh
湿
shng

ruò
huà
shng

ruò
yu


ruòruò
yu
xing

ruò

xing

ruò
fi
yu
xing
fi

xing

w
ji
lìngniè
pán
ér
miè

zh


shì
miè


liàng

shù

bin
zhòng
shng

shí

zhòng
shng

miè

zh


y


xruò


yu
w
xiàn

rén
xiàn

zhòng
shng
xiàn

shòu
寿
zh
xiàn


fi妙行无住分第四x


f

yng

su
zhù

xíng


sh

su
wèi

zhù


sh


zhù
shng
xing
wèi
chù
f

sh

x

yng

shì

sh


zhù


xiàn


y


ruòzhù
xiàn

sh

k
s
liang

x

yún


dng
fng
x
kng
k
s
liang
fu


y

shì
zn

xnán
x
西
bi
fng


wéi
shàng
xià
x
kng

k
s
liang
fu


y

shì
zn

x


zhù
xiàn

sh


shì

k
s
liang

x

dàn
yng

su
jiào
zhù

如理实见分第五

x

yún


k
y
shn
xiàn
jiàn

lái
fu


y

shì
zn


k
y
shn
xiàn

jiàn

lái


ylái
su
shu
shn
xiàn


fi
shn
xiàn


gào
xfán
su
yu
xiàn

ji
shì
x
wàng

ruò
jiàn
zh
xiàn
fi
xiàn


jiàn

lái

正信稀有分第六

x


bái

yán

shì
zn

p
yu
zhòng
shng


wén

shì
yán
shu
zhng


shng
shí
xìn
fu


gào
x
zuò
shì
shu


lái
miè
hòu

hòu
w
bi
suì

yu
chí
jiè
xi

zh


c
zhng


néng
shng
xìn
xn

y
c
wéi
shí

dng
zh
shì
rény

èr

sn

w

ér
zhng
shàn
gn

y


liàng
qin
wàn

su

zhng
zh
shàn
gn

wén
shì
zhng


ni
zhì
y
niàn
shng
jìng
xìn
zh

x
lái
x
zh
x
jiàn

shì
zh
zhòng
shngshì

liàng
y


shì
zh
zhòng
shngw
xiàn

rén
xiàn

zhòng
shng
xiàn

shòu
寿
zh
xiàn


f
xiànfi
f
xiàn


y


shì
zh
zhòng
shng

ruò
xn
q
xiàn


wéi
zhuo
w
rén
zhòng
shng
shòu
寿
zh

ruò
q
f
xiàn


zhuo
w
rén
zhòng
shng
shòu
寿
zh


y


ruò
q
fi
f
xiàn


zhuo
w
rén
zhòng
shng
shòu
寿
zh

shì


yng
q
f


yng
q
fi
f

y
shì
lái
cháng
shu

r
dng
b
qi

zh
w
shu
fa
zh

f
shàng
yng
sh


kuàng
fi
f

无梦说分第七

x

yúnlái


nòu
du
luó
sn
mio
sn


y


lái
yu
su
shu
fa
y

x


yán


w
ji

su
shuyu
dìng
f

míng

nòu
du
luó
sn
mio
sn

yu
dìng
f


lái
k
shu


ylái
su
shu
fa

ji

k
q


k
shu

fi
f

fi
fi
f

su
y
zh


y
qi
xián
shèng

ji
y

wéi
f
ér
yu
ch
bié

依法出生分第八

x

yún


ruò
rén
mn
sn
qin

qin
shì
jiè
q
bo

y
yòng

sh

shì
rén
su
nìng
wéi
du
fu

x


yán

shèn
du

shì
zn


y


shì
fi


xìng

shì


lái
shu


du

ruò

yu
rén


c
jng
zhng

shòu
chí
ni
zhìdng

wéi
t
rén
shushèng
b


y


xy
qi
zhzh


nòu
du
luó
sn
mio
sn


f

ji
cóng
c
jng
ch

xsu
wèi

f
zh


fi

f

分第九

x

yún


x
tuó
huán
néng
zuò
shì
niàn

w

x
tuó
huán
gu
fu

x


yán


y

shì
zn


y


x
tuó
huán
míng
wéi

liú

ér

su

shng
xing
wèi
chù
f

shì
míng
x
tuó
huán

x

yún


s
tuó
hán
néng
zuò
shì
niàn

w

s
tuó
hán
gu
fu

x


yán


y

shì
zn


y


s
tuó
hán
míng
y
wng
lái

ér
shí

wng
lái

shì
míng
s
tuó
hán

x

yúnnuó
hán
néng
zuò
shì
niàn

w


nuó
hán
gu
fu

x


yán


y

shì
zn


ynuó
hán
míng
wéi

lái

ér
shí


lái

shì

míng

nuó
hán

x

yúnluó
hàn
néng
zuò
shì
niàn

w


luó
hàn
dào
fu

x


yán


y

shì
zn


y


shí

yu
f

míng

luó
hàn

shì
zn

ruò

luó
hàn
zuò
shì
niàn

w


luó
hàn
dào


wéi
zhuo
w
rén
zhòng
shng
shòu
寿
zh

shì
zn


shu
w


zhèng
sn
mèi

rén
zhng
zuì
wéi

y

shì

yluó
hàn

shì
zn

w

zuò
shì
niàn

w
shìluó
hàn

shì
zn

w
ruò
zuò
shì
niàn

w


luó
hàn
dào

shì
zn


shu
x

t

shì
yào
a
lán
nuó
xíng
zh

y
x


shí

su
xíng

ér
míng
xshì
yào

lán
nuó
xíng

净土分第十


gào
x

yúnlái
x
zài
rán
dng

su


f
yu
su

fu


y

shì
zn


lái
zài
rán
dng

su


f
shí

su


x

yún
zhung
yán

t
fu


y

shì
zn


y


zhung
yán

t
zh


fi
zhung
yán

shì
míng
zhung
yán

shì

xzhh


yng

shì
shng
qng
jìng
xn


yng
zhù

shng
xn


yng
zhù
shng
xing
wèi
chù
f
shng
xn

yng

su
zhù
ér
shng

xn

x

yu
rén

shn

x

shn
wángyún


shì
shn
wéi

fu

x


yán

shèn


shì
zn


yshu
fi
shn

shì
míng

shn

注由于本文太长澳门葡京网址官网我们对内容进行了分页

精彩推荐
<链轮> pkƻ