普门品

观世音菩萨普门品简称普门品原是妙法莲华经里的一品由于观音信仰传入中国日益盛行所以它从汉文译本内抽出来成为便于受持读诵的单行本它的原本似乎最初只有长行所以在汉文译本如晋竺法护的正法华经姚秦鸠摩罗什的妙法莲华经等中此品全都是长行...[详情]

观世音菩萨普门品注音

本文地址http://www.fuyulw.com.cn/fojing/pumenpin/zhuyin.html
文章摘要观世音菩萨普门品注音_观世音普门品拼音版 ,正事家具网望着她,交易网挤奶栽跟头

\

如发现注音有错误请您联系我们便于我们及本正QQ1300659095感恩

r
shí

jìn

cón
zuò
q

pin
tn
yòu
jin


zhn
xiàn


ér
zuò
shì
yán


shì
zn

gun
shì
yn
p ú


y

yn
yuán

mín
gun
shì
yn


gào

jìn

shàn
nán
z

ruò
yu

liàn
bi
qin
wàn

亿
zhòn
shn

shòu
zh
k
no

wén
shì
gun
shì
yn
xn
chn
mín

gun
shì
ynshí
gu n

yn
shn

ji

ji
tu

ruò
yu
chí
shì
gun
shì
yn


mín
zh
澳门葡京网址官网
shè


hu

hu

nén
sho

yóu
shì


wi
shénruò
wéi

shu
su
pio

chn

mín
hàoqin
chù

ruò
yu
b i
qin
wàn

亿
zhòn
shn

wèi
qiú
jn

yín

liú


ch


m
no

shn


h


zhn
zh

dn
bo
hi

ji
sh
使
hi
fn
chu

chuán
fn

pio
duò
luó
chà
gu
guó


zhn
ruò
yu
ni
zhì

rén

chn
gun
shì
yn


mín
zh

shì
zh
rén
dn

ji

ji
tu
luó
chà
zh
nàn

y
shì
yn
yuán

mín
gun
shì
ynruò

yu
rén

lín
dn
bèi
hài

chn
gun
shì
yn


mín
zh

b
su
zhí
do
zhàn

xún
duàn
duàn
huài

ér

ji
tu

ruò
sn
qin

qin
guó
t

mn
zhn

ch

luó
chà


lái
no
rén

wén

chn
gun
shì
yn


mín
zh

shì
zh
è
gu

shàn

né n
y
è
yn
shì
zh

kuàn

ji
hài

shè

yu
rén

ruò
yu
zu ì

ruò

zuì

chu
xiè

ji
su

jin


shn

chn
gun
shì
yn


mín
zh

ji
x
duàn
huàiji
tu

ruò
sn
qin

qin
guó
t

mn
zhn
yuàn
zéi

yu

shn
zh

jin
zh
shn
rén

j
chí
zhòn
bo

jn
guò
xinzhn

rén

zuò
shì
chàn
yán


zh
shàn
nán
zkn


r
dn
yn
dn

xn
chn
gun
shì
yn


mín
hào

shì


nén
y

wèi
sh

zhòn
shn

r
dn
ruò
chn
mín
zh


c
yuàn
zéi

dn

ji
tu


zhòn
shn
rén
wén


f
shn
yán


nán

gun
shì
ynchn

mín
ji
tu
jìn


gun
shì
ynh

wi
shén
zh


wi
wi

shìruò
yu
zhòn
shn

du

yín


chán
niàn
gn
jìn
gun
shì
ynbiàn
便
ruò
du
chn
huì

chán
niàn
gn
jìn
gun
shì
ynbiàn
便


chn

ruò
du

ch

chán
niàn
gn
jìn
gun
shì
ynbiàn
便


ch


jìn


gun
shì
ynyu

shì
dn

wi
shén


du
su
ráo


shì

zhòn
shn

chán
yn
xn
niàn

ruò
yu
n
rén

shè

qiú
nán

l
bài
gn
yn
gun
shì
ynbiàn
便
shn


zhì
huì
zh
nán

shè

qiú
n

biàn
便
shn
dun
zhèn
yu
xin
zh
n


宿
zhí

bn

zhòn
rén
ài
jìn


jìn


gun
shì
yn


yu

shì


ruò
yu
zhòn
shn

gn
jìn
l
bài
gun
shì
yn

tán
jun

shì

zhòn
shn
ji
yn
shòu
chí
gun
shì
yn


mín
hào
jìn


ruò
yu
rén

shòu
chí
liù
shí
èr

亿
hén

sh


mín
zi


jìn
xín
gn
yn
yn
shí

y
fu
y
yào


r

yún
h é

shì
shàn
nán
z

shàn
n
r én

gn

du
fujìn

yán


shèn
du

shì
znyán


ruò

yu
rén

shòu
chí
gun
shì
yn


mín
hào

ni
zhì

shí
l
bài

gn
yn

shì
èr
rén


zhèn
dn
bi
qin
wàn

亿
jié


k
qión
jìn


jìn


shòu
chí
gun
shì
yn


mín
hàoshì

liàn

bin


zh
jìnbái

yán


shì
zn

gun
shì
yn


yún

yóu
c
su

shì
jiè

yún

ér
wéi
zhòn
shn
shu
f

fn
biàn
便
zhshì
yún
gào

jìn

shàn
nán
z

ruò
yu
guó
t
zhòn
shn

yn
y

shn


zh

gun
shì
ynxiàn

shn
ér
wéi
shu
f

yn
y

zh

shn


zh


xiàn

zh

shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
shn
wén
shn


zh


xiàn
shn
wén
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
fàn
wán
shn


zh


xiàn
fàn
wán
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y

shì
shn


zh


xiàn

shì
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y

zài
tin
shn


zh


xiàn

zài
tin
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y


zài
tin
shn


zh


xiàn


zài
tin
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
tin

jin
jn
shn


zh


xiàn
tin

jin
jn
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y

sh
mén
shn

d ù
zh


xiàn

sh
mén
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
xio
wán
shn


zh


xiàn
xio
wán
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
zhn
zh
shn


zh


xiàn
zhn
zh
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
j
shì
shn


zh


xiàn
j
shì
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
zi
gun
shn


zh


xiàn
zi
gun
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y

luó
mén
shn

d ù
zh


xiàn

luó
mén
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
b
qi

b
qi


yu

si

yu


shn


zh


xiàn
b
qi

b
qi


yu

si

yu


shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
zhn
zh

j
shì

zi
gun


luó
mén

n
shn


zh


xiàn

n
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
tón
nán

tón
n
shn


zh


xiàn
tón
nán

tón
n
shn
ér
wéi
shu
f

yn
y
tin
lón


ch

qián
xi
luó

ji
lóu
luó

jn

luó


hóu
luó
qié

rén
fi
rén
dn
shn


zh


ji
xiàn
zh
ér
wéi
shu
f

yn
y
zhí
jn
gn
shén


zh


xiàn
zhí
jn
gn
shén
ér
wéi
shu
f
jìn


shì
gun
shì
yn


chén
jiù

shì
gn


y
zhn
zhn
xín

yóu
zh
guó
t


tu
zhò n
shn

shì

r
dn
yn
dn

xn
gn
yn
gun
shì
ynshì
gun
shì
ynh
wèi

nán
zh
zhn

nén
sh

wèi

shì

c
su

shì
jiè

ji
hào
zh
wéi
sh

wèi
zhjìnbái

yán


shì
zn

w
jn
dn
gn
yn
gun
shì
yn

ji
jn
zhòn
zh
bo
yn
luò

jià
zhí
bi
qin
lin
jn

ér
y
y
zh

zuò
shì
yán


rén
zh

shòu
c
f
sh
zhn
bo
yn
luò


shí
gun
shì
ynkn
shòu
zh


jìn


bái
gun
shì
y n


yán


rén
zh

mn
w
dn


shòu
c
yn
luò


r
shí

gào
gun
shì
yn
p údn
mn
c

jìn


zh òn
tin
lón


ch

qián
xi
luó

ji
lóu
luó

jn

luó


hóu
luó
qié

rén
fi
rén
dn


shòu
shì
yn
luòshí
gun
shì
yn


mn
zh

zhòntin
lón

rén
fi
r én
dn

shòu

yn
luò

fn
zuò
èr
fn


fn
fèn
shì
ji
móu
fn
fèn
du
bo

tjìn


gun
shì
yn


yu

shì

zài
shén


yóu

su

shì
jiè


r
shí

jìny

wèn
yu


shì
zn
miào
xin


w
jn
chóng
wèn
b


z

yn
yuán

mín
wéi
gun
shì
yn
miào
xin
zn


d á

jìn


r
tn
gun
yn
xín

shàn
yn
zh
fn
su

hón
shì
shn

hi


jié

s


shì
du
qin

亿


f

qn
jìn
yuàn

w
wéi
r
lüè
shu

wén
mí n

jiàn
shn

xn
niàn

kn
guò

nén
miè
zh
yu
k

ji
sh
使
xìn
hài


tu
luò

hu
kn

niàn
b
gun
yn


hu
kn
biàn
chén
chí

huò
pio
liú

hi

lón

zh
gu
nán

niàn
b
gun
yn


b
làn

nén


huò
zài
x

fn

wéi
ré n
su
tu
duò

niàn
b
gun
yn
x
kn
zhù

huò
bèi
è
rén
zhú

duò
luò
jn
gn
shn

niàn
b
gun
ynnén
sn

máo

huò
zhí
yuàn
zéi
rào


zhí
do
ji
hài

niàn
b
gun
yn


xián

q

xn

huò
zo
wán
nán
k

lín
x ín

shòu
寿
zhn

niàn
b
gun
yn


do
xún
duàn
duàn
huài

huò
qiú
jìn
ji
su

shu

bèi
chu
xiè

niàn
b
gun
yn


shì
rán

ji
tu

zhòu
z
zh

yào

su

hài
shn
zh

niàn
b
gun
yn


hái
zhe

bn
rén

huò

è
luó
chà


lón
zh
gu
dn

niàn
b
gun
yn


shí
x

gn
hài

ruò
è
shòu
wéi
ràozho
k


niàn
b
gun
ynzu

bin
fn

yuán
shé


xiyn
hu
rán

niàn
b
gun
yn


xún
shn

huí


yún
léi
g
chè
diàn

jiàn
báo
shù

y

niàn
b
gun
yn


yìn
shí

xio
sàn

zhòn
shn
bèi
kùn
è


liàn
k
b
shn

gun
yn
miào
zhì


nén
jiù
shì
jin
kshén
tn


gun
广
xi
zhì
fn
biàn
便

shí
fn
zh
guó
t


chà

xiàn
shn

zhn
zhn
zh
èy ù
gu
chù
shen

shn
lo
bìn
s
k

y
jiàn
x
lìn
miè

zhn
gun
qn
jìn
gun

gun
广

zhì
huì
gun

bi
gun


gun

chán
yuàn
chán
zhn
yn


gòu
qn
jìn
gun

huì


zh
àn

nén

zi
fn
hu

p
mín
zhào
shì
jin

bi
t
jiè
léi
zhènmiào

yún

shù
gn

f
y

miè
chú
fán
no
yàn

zhèn
sòn
jn
gun
chù


wèi
jn
zhèn
zhn

niàn
b
gun
yn


zhòn
yuàn
x
tuì
退
sàn

miào
yn
gun
shì
yn

fàn
yn
hi
cháo
yn

shèn
b
shì
jin
yn

shì

x
chán
niàn

niàn
niàn

shn


gun
shì
yn
jìn
shèn


k
no
s
è

nén
wéi
zuò
y
qiè
gnyn
shì
zhòn
shnhi

liàn

shì

yn
dn
l

r
shí
chí
cón
zuò
q

qián
bái

yán


shì
zn

ruò
yu
zhòn
shn

wén
shì
gun
shì
yn


p n


zi
zh


p
mén
shì
xiàn
shén
tn

zh

dn
zh
shì
rén
gn


shoshu
shì
p
mén
pn
shí

zhòn
zhn

wàn

qin
zhòn
shn

ji
f

dn
dn

nuò
du
luó
sn
mio
sn


xn

精彩推荐
<链轮> pkƻ
ָڻʿ ҵѵ 幸运赛车 腾讯分分彩 ˽ļʲô ڻAPP ڻʹ˾ 澳洲幸运10 辛运28 重庆时时彩 ɲ ձɫƬӰ ѩԵȷ Ʊվѡ658 С׺