普贤行愿品

普贤行愿品的异译很多西晋聂道真译的三曼陀贤罗菩萨经就大体概括了它的内容似乎是它的异译不过因为翻译的不甚善巧教猱升木只有简缘长行与本经的文字外形不一隆本经的文字有长行偈颂讲份长行的文势承华严经第三十九卷普贤菩萨赞佛功德偈而来善财童子...[详情]

普贤行愿品注音

[普贤行愿品] 发表时间2015-01-19 作者未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
\

普贤行愿品注音

本文注音“行”字读音有多音,如发现注音有错误请您联系我们便于我们及本正QQ1300659095感恩

本文地址http://www.fuyulw.com.cn/fojing/puxianxingyuanpin/zhuyin.html
文章摘要普贤行愿品注音_普贤行愿品拼音版 ,露骨们做菩里奇,骨髓移植网易心情无其伦比

r
shí
p
xiánh


chng
tàn

lái
shèng
gng

y

gào
zhshàn
cái
yán

shàn
nán
z


lái
gng


ji
sh
使
shí
fng

qiè
zh


jng

k
shu

k
shu

chà

wi
chén
shù
jié

xing

yn
shu


k
qióng
jìn

ruò

chéng
jiù
c
gng

mén

yìng
xi
shí
zhòng
gung
广

hèng
yuàn


dng
wéi
shí

y
zh
l
jìng
zh

èr
zh
chng
zàn

lái

sn
zh
gung
广
xi
gng
yng


zh
chàn
hu

zhàng

w
zh
suí
x
gng

liù
zh
q ng
zhun
f
lún

q
zh
qng

zhù
shì

b
zh
cháng
suí

xué

ji
zh
héng
shùn
zhòng
shng

shí
zh
p
ji
huí
xiàng

shàn
cái
bái
yán


shèng

yún

l
jìng

ni
zhì
huí
xiàng

p
xián


gào
shàn
cái
yán

shàn
nán
z

yán
l
jìng
zh

zh

su
yu
jìn
f
jiè
x
kng
jiè

shí
fng
sn
shì

qiè

chà

wi
chén
shù
zh

shì
zn

w
y
p
xián
hèng
yuàn


澳门葡京网址官网
shn
xn
xìn
ji


duì

qián

x
y
qng
jìng
shn
ycháng
xi
l
jìng

y
y

su

ji
xiàn

k
shu

k
shu

chà

wi
chén
shù
shn

y

shn

biàn
l

k
shu

k
shu

chà

wi
chén
shù


x
kng
jiè
jìn

w
l
ni
jìn

y
x
kng
jiè

k
jìn


w
c
l
jìng

yu
qióng
jìn


shì
ni
zhì
zhòng
shng
jiè
jìn

zhòng
shng

jìn

zhòng
shng
fán
no
jìn

w
l
ni
jìn

ér
zhòng
shng
jiè
ni
zhì
fán
no

yu
jìn


w
c
l
jìng

yu
qióng
jìn

niàn
niàn
xingyu
jiàn
duàn

shn
y
yu

yànshàn
nán
z

yán
chng
zàn

lái
zh

su
yu
jìn
f
jiè
x
kng
jiè

shí
fng
sn
shì

qiè
chà
t

su
yu

wi
y
y
chén
zhng

ji
yu

qiè
shì
jin

wi
chén
shù


y
y

su

ji
yu


hi
huì
wéi
rào

w
dng
x
y
shèn
shn
shèng
ji

xiàn
qián
zh
jiàn


y
ch
guò
biàn
cái
tin
n
wi
miào
shé
gn

y
y
shé
gn

ch

jìn
yn
shng
hi

y
y
yn
shng

ch

qiè
yán

hi

chng
yáng
zàn
tàn

qiè

lái
zh
gng

hi

qióng
wèi
lái


xing


duàn

jìn

f
jièzhu
biàn


shì
x
kng
jiè
jìn

zhòng
shng
jiè
jìn

zhòng
shng

jìn

zhòng
shng
fán
no
jìn

w
zàn
ni
jìn

ér
x
kng
jiè
ni
zhì
fán
no

yu
jìn


w
c
zàn
tàn

yu
qióng
jìn

niàn
niàn
xingyu
jiàn
duàn

shn
y
yu

yànshàn
nán
z

yán
gung
广
xi
gng
yng
zh

su
yu
jìn
f
jiè
x
kng
jiè

shí
fng
sn
shì

qiè

chà

wi
chén
zhng

y
y

yu

qiè
shì
jiè

wi
chén
shù


y
y

su

zhng
zhng


hi
huì
wéi
rào

w
y
p
xián
hèng
yuànq
shn
xìn
ji

xiàn
qián
zh
jiàn

x
y
shàng
miào
zh
gng
yng

ér
wéi
gng
yng

su
wèi
huá
yún

mán
yún

tin
yn
yuè
yún

tin
sn
gài
yún

tin
y
fu
yún

tin
zhng
zhng
xing


xing

sho
xing


xing


shì
dng
yún

y
y
liàng

x

shn
wáng

rán
zhng
zhng
dng

s
dng

yóu
dng

zh
xing
yóu
dng

y
y
dng
zhù

x

shn

y
y
dng
yóu


hi
shu

y

shì
dng
zh
gng
yng


cháng
wéi
gng
yng

shàn
nán
z

zh
gng
yng
zhng

f
gng
y ng
zuì

su
wèi

shu
xi
xíng
gng
yngzhòng
shng
gng
yng

shè
shòu
zhòng
shng
gng
yng

dài
zhòng
shng
k
gng
yng

qín
xi
shàn
gn
gng
yng


shgng
yng

xn
gng
yng

shàn
nán
z


qián
gng
yng

liàng
gng


b
f
gng
yng
y
niàn
gng


bi
fn


y

qin
fn


y

bi
qin

zh

yóu
t
fn

ji
luó
fn

suàn
fn

shù
fn


fn

yu
b

sh
tuó
fn
y


y


y
zh

lái
zn
zhòng
f


y

shu
xíng
ch
shng
zhruò
zh


xíng
f
gng
yngchéng
jiù
gng
yng

lái


shì
xi
xíng

shì
zhn
gng
yng


c
gung
广

zuì
shèng
gng
yng

x
kng
jiè
jìn

zhòng
shng
jiè
jìn

zhòng
shng

jìn

zhòng
shng
fán
no
jìn

w
gòng
ni
jìn

ér
x
kng
jiè
ni
zhì
fán
no

k
jìn


w
c
gng
yng


yu
jìn

niàn
niàn
xingyu
jiàn
duàn

shn
y
yu

yànshàn
nán
z

yán
chàn
chú

zhàng
zh
niàn

w

guò


sh
jié
zhng

yóu
tn
chn
ch

f
shn
ku


zuò
zh
èliàng

bin

ruò
c
è

y u
t
xing
zh

jìn
x
kng
jiè

néng
róng
shòu

w
jn
x
y
qng
jìng
sn


biàn

f
jiè

wi
chén
chà


qiè
zhzhòng
qián

chéng
xn
chàn
hu

hòu


zào

héng
zhù
jìng
jiè

qiè
gngshì
x
kng
jiè
jìn

zhòng
shng
jiè
jìn

zhòng
shng

jìn

zhòng
shng
fán
no
jìn

w
chàn
ni
jìn

ér
x
kng
jiè
ni
zhì
zhòng
shng
fán
no

k
jìn


w
c
chàn
hu

yu
qióng
jìn

niàn
niàn
xingyu
jiàn
duàn

shn
y
yu

yànshàn
nán
z

yán
suí
x
gng

zh

su
yu
jìn
f
jiè
x
kng
jiè

shí
fng
sn
shì

qiè

chà

wi
chén
shù
zh


lái

cóng
ch
f
xn

wéi

qiè
zhì

qín
xi
x
shn
mìng

jng

k
shu

k
shu

chà

wi
chén
shù
jié

y
y
jié
zhng

sh

k
shu

k
shu

chà

wi
chén
shù
tóu

shushì

qiè
nán
xíng
k
xíng

yuán
mn
zhng
zhng
p
luó

mén

zhèng

zhng
zhng


zhì


chéng
jiù
zh


shàng
bn
niè
pán

fn

shè


su
yu
shàn
gn

w
ji
suí
x


b
shí
fng

qiè
shì
jiè

liù


shng

qiè
zhng
lèi

su
yu
gng


ni
zhì
y
chén

w
ji
suí
x

shí
fng
sn
shì

qiè
shng
wén


zh


yu
xué


xué

su
yu
gng


w
ji
suí
x


qiè


su
xi

liàng
nán
xíng
k
xíng

zhì
qiú

shàng
zhèng
dnggung
广

gng


w
ji
suí
x


shì
x
kng
jiè
jìn

zhòng
shng
jiè
jìn

zhòng
shng

jìn

zhòng
shng
fán
no
jìn

w
c
suí
x

yu
qióng
jìn

niàn
niàn
xingyu
jiàn
duàn

shn
y
yu

yàn

精彩推荐
<链轮> pkƻ