十善业道经

十善业道经分文版本为唐朝实叉难陀翻译北问护所译佛为娑伽罗龙王所说大乘经为同经异译本经出自西晋月氏国三藏竺法护译佛说海龙王经为其第十一品十德六度是释迦牟尼佛在娑竭罗意为咸水海龙宫为龙王所宣说的经典...[详情]

十善业道经注音

[十善业道经] 发表时间2015-01-19 作者未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
\

如发现注音有错误请您联系我们便于我们及本正QQ1300659095感恩

本文地址http://www.fuyulw.com.cn/fojing/shishanyedaojing/zhuyin.html
文章摘要十善业道经注音_佛说十善业道经拼音版 ,七宗罪蹑手蹑足休斯,隐为者在案墩布


shì
w
wén

y
shí


zài
su
jié
luó
lóng
gng

y
b
qin

b
qi
zhòng

sn
wàn
èr
qinhr
shí
shì
zn
gào
lóng
wáng
yán


qiè
zhòng
shng

xn
xingzào
yóu
shì

yu
zh

lún
zhun

lóng
wáng

r
jiàn
c
huì


hi
zhng

xíng

zhng
lèi

biéshì

qiè

m

yóu
xn
zào
shàn

shàn
shn


y
su
zhì

ér
xnk
jiàn
q

dàn
shì
x
wàng
zh
f

q


jìng

zh

w
w
su

su

suí

su
xiàn

tóng

ér
shí

zhng

yu
zuò
zhqiè
f
ji

sxìng

huàn

zhì
zh
zh
y

yng
xi
shàn


y
shì
su
shng
yùn

chù

jiè
dng

ji
x
dun
zhèng

jiàn
zh

yàn

lóng
wáng

r
gun

shn

cóng
bi
qin

亿


su
shng

zh
xiàng
zhung
yán

gung
míng
xin
yào


zh

zhòng

shè

liàng

亿

zài
fàn
wáng

x


xiàn


yu
zhn
yng

lái
shn
zh
xuàn

r
yòu
gun
c
zh
miào

yán
jìng


qiè
ji
yóu
xi

shànér
shng

yòu
zh
tin
lóng
b

zhòng
dng


wi
shì
zh


yn
shànsu
shng

jn

hi
zhng
su
yu
zhòng
shng

xíng

c
b

huò

huò
xio

ji
yóu

xn
zhng
zhng
xing
niàn

zuò
shn

y


zh

shàn


shì

suíshòu
bào

r
jn
dng
yng

shì
xi
xué


lìng
zhòng
shng
lio

yn
gu

xi

shàn


r
dng

c
zhèng
jiàn

dòngduò
zài
duàn
cháng
jiàn
zhng


zh

tián

hun
x
jìng
yàng

shì

r
dng


rén
tin
zn
jìng
gòng
yàng

lóng
wáng

dng
zh


yu
y
f

néng
duàn

qiè
zh
è
dào
k


dng
wéi
y
wèi

zhòu

cháng
niàn
s
wéi
gun
chá
shàn
f

lìng
zh
shàn
f
niàn
niàn
zng
zhng


róng
háo
fn

shàn
jiàn


shì

néng
lìng
zh
è
yng
duàn

shàn
f
yuán
mn

cháng

qn
jìn
zh

shèng
zhòng

yán
shàn
f
zh

wèi
rén
tin
shn

shng
wén
jué
shàngji
y
c
f
y
wéi
gn
bn
ér

chéng
jiù


míng
shàn
f

c
f

shì
shí
shàn

dào


dng
wéi
shí
wèi
néng
yng

sh
shng

tu
dào

xié
xíng

wàng
y

ling
shé

è
ku

q
y

tn


chn
huì

xié
jiàn

lóng
wáng

ruò

sh
shngchéng
jiù
shí

no
f


dng
wéi
shí
y


zh
zhòng
shng
p
sh

wèi
èr

cháng

zhòng
shng
q


xn
sn

yng
duàn

qiè
chn
huì
shn
cháng

bìng
w

shòu
寿
mìng
cháng
yun
liù

héng
wéi
fi
rén
zh
su
shu

q

cháng

è
mèng
qn
jiào
kuài

b

miè
chú
yuàn
jié
zhòng
yuàn

ji
ji


è
dào

shí

mìng
zhng
shng
tin

shì
wéi
shí

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shísuí
xn

zài
shòu
寿
mìnglóng
wáng

ruò

tu
dàoshí
zhng
k
bo
xìn
f


dng
wéi
shí
y

z
cái
yíng
j

wáng
zéi
shu
hu

fi
ài
z

néng
sàn
miè
èr

du
rén
ài
niàn
sn

rén

qshí
fng
zàn
mi
w


yu
sn
hài
liù

shàn
míng
liú

q

ch
zhòng

wèi
b

cái
mìng


n


biàn
cáiqu
ji

cháng
huái
怀
sh

shí

mìng
zhng
shng
tin

shì
wéi
shí

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shí


zhèng
qng
jìngzhìlóng
wáng

ruò

xié
xíng
zhòng
zhì
su
zàn
f


dng
wéi

y

zh
gn
tiáo
shùn
èr

yng

xun
diào
sn

shì
su
chng
tàn


q

néng
qn

shì
wéi


ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shízhàng
f
yn

zàng
xiànglóng
wáng

ruò

wàng
yb
zhng
tin
su
zàn
f


dng
wéi
b
y

ku
cháng
qng
jìng

yu
b
hu
xing
èr

wéi
zh
shì
jin
zh
su
xìn

sn

f
yán
chéng
zhèng

rén
tin
jìng
ài


cháng
y
ài
y
n
wèi
zhòng
shng
w


shèngsn

qng
jìng
liù

yán


sh

xn
cháng
hun
x
q

f
yán
zn
zhòng

rén
tin
fèng
xíng
b

zhì
huì
sh
shèng


néng
zhì


shì
wéi
b

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shí
lái
zhn
shí
ylóng
wáng

ruò

ling
shéw
zhng

k
huài
f


dng
wéi
w
yhuài
shn


néng
hài

èrhuài
juàn
sh


néng


snhuài
xìn

shùn
bn


huài
f
xíng

su
xi
jin


whuài
shàn
zh
shí


kuáng
huò


shì
wéi
w

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shí


zhèng
juàn
sh

zh

wài
dào

néng
j
huàilóng
wáng

ruò

è
kuchéng
jiù
b
zhng
jìngdng
wéi
b
y

yán

gui

èr

yán
ji


sn

yán


l


yán

mi
miào
w

yán
k
chéng
lng
liù

yán

xìn
yòng
q

yán

k
j
b

yán
jìn
ài
yào

shì
wéi
b

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shí
lái
fàn
yn
shng
xiànglóng
wáng

ruò

q
ychéng
jiù
sn
zhng
jué
dìng


dng
wéi
sn
y

dìng
wéi
zhì
rén
su
ài
èr

dìng
néng
y
zhì

shí

wèn
sn

dìng

rén
tin
wi

zuì
shèng
澳门葡京网址官网

yu
x
wàng

shì
wéi
sn

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shílái
zh
su
shòu


ji

táng
junlóng
wáng

ruò

tn
chéng
jiù
w
zhng

zài


dng
wéi
w
y

sn


zài

zh
gnèr

cái


zài


qiè
yuàn
zéi

néng
duó

sn
zài

suí
xn
su


ji
bèiwáng
wèi

zài

zhn

miào

ji
fèng
xiàn

w

su
huò
zh


guò
bn
su
qiú
bi
bèi
sh
shèng

yóu

x
shí


qinshì
wéi
w

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shí

sn
jiè

zn

ji
gòng
jìng
yànglóng
wáng

ruò

chn
huìb
zhng
x
yuè
xn
f


dng
wéi
b
y


sn
no
xn
èr


chn
huì
xn
sn


zhèng
sòng
xn


róu

zhì
zhí
xn
w


shèng
zh

xn
liù

cháng
zuòn
zhòng
shng
xn
q

shn
xiàng
dun
yán

zhòng
gòng
zn
jìng
b

y

rnshng
fàn
shì

shì
wéi
b

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shíài
xn

gun
zh

yànlóng
wáng

ruò

xié
jiànchéng
jiù
shí
gng

f


dng
wéi
shí
y


zhn
shànzhn
shàn
dng
l
èr

shn
xìn
yn
gu

níng
yn
shn
mìng

zhng

zuò
è
sn

wéi
gu
y


fi

tin
dng


zhí
xn
zhèng
jiàn

yng


qiè

xing

wng
w

cháng
shng
rén
tin


gng
è
dào
liù


liàng

huì

zhun
zhun
zng
shèng
q

yng

xié
dào

xíng

shèng
dào
b


q
shn
jiàn

sh
zh
è

ji

zhù

ài
jiàn
shí


duò
zh
nàn

shì
wéi
shí

ruò
néng
huí
xiàng

nòu
du
luó
sn
mio
sn


zh

hòu
chéng

shí


zhèng

qiè

f

chéng
jiù

zài
shén
tng

r
shí

shì
zn

gào
lóng
wáng
yán

ruò
yu


y
c
shànxi
dào
shí

néng

sh
hài

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duó

cháng
shòu
寿

yo


wéi

qiè
yuàn
zéi
sn
hàiy
q

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duó

zuì
shèng

b

x
néng
bèi

zh

f
zàng


fi
fàn
xíng

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duó


ji
zhí
shùn

m

q
z


yu
néng
y

xn
shì
zh


x
kuáng
y

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duó


zhòng
hu
bàng

shè
chí
zhèng
fshì
yuàn

su
zuò

gujiàn
y

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duó

juàn
shtóng
y
zhì
yào

héng

gui
zhèng


c
è
y

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duó


qiè
zhòng
huì

hun
x
gu
y

yán
ji
xìn
shòu


wéi

zh
y

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duó

yán

x
shè

rén
ji
jìng
shòu

néng
shàn
fng
biàn
便

duàn
zh

huò


tn
qiú
xn

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duó


qiè
su
yu

x
y
huì
sh

xìn
ji
jin
wifèn
忿

xn

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duóchéng
jiù


ài
xn
zhì

zh
gn
yán
ho

jiàn
ji
jìng
ài


xié
do
xn

ér
xíng
sh


cháng

cái
bo


néng
qn
duó

héng
shng
zhèng
jiàn
jìng
xìn
zh
ji

jiàn

wén
f

gòng
yàng
zhòng
sng

cháng

wàng
shxn

shì
wéi

shì
xi


dào
shí

xíng
shí
shàn


y
sh
zhung
yán

su
huòshì

lóng
wáng

j
yào
yán
zh

xíng
shí
shàn
dào

y
jiè
zhung
yán


néng
shng

qiè

fmn


yuàn

rn
r
zhung
yán
yuán
yn


zhòng
xiàng
ho

jng
jìn
zhung
yán


néng


yuànf
zàng

dìng
zhung
yán


néng
shng
niàn

huì

cán
kuì

qng
n

huì
zhung
yán


néng
duàn

qiè
fn
bié
wàng
jiàn


zhung
yánzh
zhòng
shng


q
no
hài

bi
zhung
yán


mn
zh
zhòng
shng

cháng

yàn
sh

x
zhung
yán


jiàn
xi
shàn
zh

xn

xián


sh
zhung
yánshùn
wéi
jìng


ài
huì
xn


shè
zhung
yán


cháng
qín
shè
huà

qiè
zhòng
shng

niàn
chù
zhung
yán


shàn
néng
xi


niàn
chù
gun

zhèng
qín
zhung
yán


x
néng
duàn
chú

qiè

shàn
f

chéng

qiè
shàn
f

shén

zhung
yán


héng
lìng
shn
xn
qng
n
kuài


w
gn
zhung
yán


shn
xìn
jin


jng
qín
fi
xiè

cháng


wàng


rán
tiáo
shùn

duàn
zh
fán
no


zhung
yán


zhòng
yuàn
jìn
miè


néng
huài
zh

jué
zh
zhung
yán


cháng
shàn
jué


qiè
zh
f

zhèng
dào
zhung
yánzhèng
zhì
huì
cháng
xiàn
zài
qián

zh
zhung
yán


x
néng

chú

qiè
jié
sh
使

gun
zhung
yán


néng

shí
zh
zh
f

xìng

fng
biàn
便
zhung
yán
chéng
mn

wéi

wéi


lóng
wáng

dng
zh
c
shí
shàn


ni
zhì
néng
lìng
shíwèi

shí
b

gòng


qiè

f

ji

yuán
mn

shì

r
dng
yng
qín
xi
xué

lóng
wáng
qiè
chéng


luò

ji
y


ér

n
zhù


qiè
yào
co
huì

cóng
lín


ji
y

ér

shng
cháng

c
shí
shàn
dào
shì


qiè
rén
tin

y
zh
érqiè
shng
wén


juézh


xíng


qiè

f

xián
gòng
y
c
shí
shàn


ér

chéng
jiù

ruò

shí
shànxu
xing
zhèng
gukng
zhng
jiàn
lóu

huò
zhòng
dào
zi


chéng
jiù
shng
zhng


yu
shì
chù


shu
c
jng
y

su
jié
luó
lóng
wáng

zh

zhòng


qiè
shì
jin
tin

rén


xi
luó
dng

ji

hun
x

xìn
shòu
fèng
xíng

精释荐
<链轮> pkƻ