四十二章经

佛说四十二章经简称四十二章经佛教著作据说是东汉迦叶摩腾竺法兰汉译一般认为是古代中国译出的第一部佛教经典内容是把佛所说的某欢话称为一章共选了四十二段话所编集而成收在大正藏第十七册...[详情]

佛说四十二章经注音

[佛说四十二章经] 发表时间2014-08-30 作者竺法兰 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
后汉 迦叶摩腾 竺法兰 同译

如发现本文注音有错误请您联系我们便于我们及本正QQ1300659095感恩

经序

本文地址http://www.fuyulw.com.cn/fojing/sishierzhangjing/zhuyin.html
文章摘要佛说四十二章经注音_佛说四十二章经拼音版 ,心腹之交海事局吴市之箫,审核员半文半白想得太多

shì
zn
chéng
dào
y

zuò
shì
s
wéi




jìng

shì
zuì
wéi
shèng

zhù

chán
dìng

xiáng
zh

dào



鹿
y
yuàn
zhng

zhun


f
lún


qiáo
chén

dng
w
rén

ér
zhèng
dào
gu


yu
b
qu
su
shu
zh


qiú

jìn
zh

shì
zn
jiào
chì

y
y
ki



zhng
jìng
nuò

ér
shùn
zn
chì

第一章 出家证果


yán


qn
ch
ji

shí
xn

bn

ji

wéi
f

míng
yu
sh
mén

cháng
xíng
èr
bi
w
shí
jiè

jìn
zh
qng
jìng

wéi

zhn
dào
xíng

chéng

luó
hàn


luó
hàn
zh

néng
fi
xíng
biàn
huà

kuàng
jié
shòu
寿
mìng

zhù
dòng
tin



wéi

nuó
hán


nuó
hán
zh

shòu
寿
zhng
líng
shén
shàng
shí
ji
tin

zhèng

luó
hàn


wéi
s
tuó
hán

s
tuó
hán
zh

y
shàng
y
huán




luó
hàn


wéi
x
tuó
huán

x
tuó
huán
zh

q
s
q
shng

biàn
便
zhèng

luó
hàn

ài

duàn
zh



zh
duàn



yòng
zh

第二章 断欲绝朕


yán

ch
ji
sh
mén
zh

duàn


ài

shí

xn
yuán



shn
l



wéi


nèi

su


wái

su
qiú

xn


dào



jié



niàn

zuò

fi
xu
fi
zhèng



zh
wèi

ér

chóng
zuì

míng
zh
wéi
dào

第三章 割爱去贪


yán


chú
x
f
ér
wéi
sh
mén

shòu
dào
f
zh


shì
z
cái

q
qiú
q



zhng
y
shí

shù
xià
y

宿

shèn

zài
y

sh
使
rén


zh

ài


y

第四章 善恶并明


yán

zhòng
shng
y
shí
shì
wéi
shàn


y
shí
shì
wéi
è


dng
wéi
shí

shn
sn

ku


sn

shn
sn
zh

sh

dào

yín

ku

zh

ling
shé

è
ku

wàng
yán


y


sn
zh



huì

ch


shì
shí
shì


shùn
shèng
dào

míng
shí
è
xíng

shì
è
ruò
zh

míng
shí
shàn
xíng
r

第五章 转重令轻


yán

rén
yu
zhòng
guò

ér


hu

dùn
x

xn

zuì
lái

shn


shu
gu
hi

jiàn
chéng
shn
gung
广

ruò
rén
yu
guò


ji
zh
fi

gi
è
xíng
shàn

zuì

xio
miè


bìng

hàn

jiàn
yu
quán
sn
r

第六章 忍恶无瞋


yán

è
rén
wén
shàn


lái
ro
luàn
zh

r

jìn
x

dng

chn


b
lái
è
zh
ér


zh

第七章 恶还本身


yán

yu
rén
wén

shu
dào

xíng

rén



zhì






duì


zh

wèn
yu

z
y
l
cóng
rén


rén



l
gu
z
hu

duì
yu

gu
y


yán

jn
z

w

w
jn



z

chí
huò
gu
z
shn
y

yóu
xing
yìng
shng

yng
zh
suí
xíng

zhng

min


shèn

wéi
è

第八章 尘唾自污


yán

è
rén
hài
xián
zh

yóu
yng
tin
ér
tuò

tuò

zhì
tin

hái
cóng
j
duò


fng
yáng
chén

chén

zhì
b

hái
bèn
j
shn

xián

k
hu

huò

miè
j

第九章 返本会道


yán


wén
ài
dào

dào

nán
huì

shu
zhì
fèng
dào


dào
shèn


第十章 喜施获福


yán

d
rén
sh
dào

zhù
zh
hun
x



shèn


sh
mén
wèn
yu

c

jìn
hu


yán



y

zh
hu

shù
qin
bi
rén


y

lái
fn
q

shú
shí
chú
míng

c







zh

精彩推荐
pkƻ