无量寿经

无量寿经全称佛说无量寿经亦称大阿弥陀经(参阅汉译版本)是净土宗的基本经典之一为净土五经一论中的一经净土宗的大部中行方法均可在该经中找到理论依据经中介绍阿弥陀佛(无量寿佛)所发诸大愿(依版本不同而数量不一最多为四十八愿...[详情]

无量寿经注音

[无量寿经] 发表时间2014-03-20 作者未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

本文地址http://www.fuyulw.com.cn/fojing/wuliangshoujing/zhuyin.html
文章摘要无量寿经注音_佛说大乘无量寿经拼音版 ,竟无语三阳交泰猎物,投注站人日何志平

\

菩萨戒弟子郓城夏莲居会集各译

如发现本文注音有错误请您联系我们便于我们及本正QQ1300659095感恩

ki
jng


shàng
shèn
shn
wi
miào
f

bi
qin
wàn
jié
nán
zo

w
jn
jiàn
wén

shòu
chí

yuàn
ji

lái
zhn
shí

法会圣众第一


shì
w
wén


shí

zài
wáng
shè
chéng

shé
k
shn
zhng

y

b
qi
zhòng
wàn
èr
qin
rénqiè

shèng

shén
tng
ymíng
yu

zn
zh
jio
chén


zn
zh
shèzn
zh


jin
lián

zn
zh
ji
shè

zn
zh

nán
dng

ér
wéi
shàng
shu

yòu
yu
p
xiánwén
sh
sh


xiàn
jié
zhng

qièji
lái

huì

德遵普贤第二

yòu
xián

dng
shí
liù
zhèng
shì

su
wèi
shàn
s
wéihuì
biàn
cáigun

zhùshén
tng
hugung
yngbo
chuángzhì
shàng
gnxìn
huìyuàn
huìxing
xiàngbo
yngzhng
zhùzhì
xíngxiè
tuér
wéi
shàng
shu

xián
gòng
zn
xi
p
xián

shì
zh

liàng
xíng
yuàn

n
zhù

qiè
gng

f
zhng

yóu

shí
fng

xíng
quán
fng
biàn
便f
zàng

ji
jìng
b
àn

yuàn


liàng
shì
jiè
chéng
dng
zhèng
jué

sh
du
shuài

jiàng
wáng
gng


wèi
ch
ji

k
xíng
xué
dào

zuò
s
shì
xiàn

shùn
shì
jin


y
dìng
huì


xiáng


yuàn


wi
miào
f

chéng
zuì
zhèng
jué

tin
rén
gu
yng

qng
zhun
f
lún

cháng
y
f
yn

jué
zh
shì
jin


fán
no
chéng

huài
zh

qiàn

x
zhuó
gòu
w

xin
míng
qng
bái

tiáo
zhòng
shng

xun
miào
l

zhù
gng


shì

tián

y
zh
f
yào
jiù
liáo
sn
k

shng
guàn
dng
ji

shòu
wéi
jiàozuò

shé


cháng

xing
yìng

bin
zh
xíng

chéng
shúbin
shàn
gn


liàng
zh

xián
gòng

niàn

zh

chà
zhng

ji
néng
shì
xiàn


shàn
huàn
sh

xiàn
zhòng

xiàng


b
xiàng
zhòng

shí

k


c
zh
p ú

shì

tng
zh
f
xìng


zhòng
shng
xiàng

gòng
yng
zh


ki
do
qún
shng

huà
xiàn

shn

yóu

diàn
gung

liè

jiàn
wng

ji
zh
chán


yun
cho
shng
wén

zh
kng

xiàng

yuàn
f
mén

shàn

fng
biàn
便

xin
shì
sn
shèng


c
zhng
xià

ér
xiàn
miè
shng

miè
zh
sn


qi è
tuó
luó

mén

suí
shí


huá
yán
sn
mèizng
chí
bi
qin
sn
mèi

zhù
shn
chán
dìng

x
d

liàng
zh
niàn
qng

biàn
yóu

qiè

tbi àn
cái

zhù
p
xián
hèng

shàn
néng
fn
bié
zhòng
shng
y
yán

ki
huà
xin
shì
zhn
shí
zh


cho
guò
shì
jin
zh
su
yu
f

xn
cháng

zhù

shì
zh
dàoqiè
wàn


suí


zài

wéi
zh
shù
lèi

zuò

qng
zh
yu

shòu
chí

lái
shèn
shn
f
zàngzhng
xìng
cháng
sh
使

jué

xng

bi

mn
yu
qíng

yn

biàn

shòu
f
yn


è


ki
shàn
m én


zh
zhòng
shng

shì
ruò

j

zhng
ji

b
àn

x
huò
zh


liàng
gng


zhì
huì
shèng
míng


k
sshì
dng
zh

liàng

bin


shí
lái


yòu
yu
b
qi

w
bi
rén

qng
xìn
shì
q
qin
rén

qng
xìn
n
w
bi
rén


jiè
tin


jiè
tin

zh
tin
fàn
zhòng

x
gòng

huì

大教缘起第三

r
shí
shì
zn

wi
gung
róng
jn


yòu

míng
jìng

yng
chàng
bio
l

xiàn

gung
míng

shù
qin
bi
biàn

zn
zh

náns
wé i

jn

shì
zn


shn
zh
gn

yuè

qng
jìng

gung
yán
wi
wi

bo
chà
zhung
yán

cóng
x
y
lái

su
wèi
céng
jiàn

x

zhn
yng

shng
x
yu
xn


cóng
zuò
q

pin
tn
yòu
jin

cháng
guì

zhng

ér
bái

yán

shì
zn
jn
dìng

zhù


f

zhù
zh

su
zhù
do
sh
zh
xíng

zuì
shèng
zh
dào


lái
xiàn
zài


xing
niàn

wéi
niàn
guò

wèi
lái
zh

y

wéi
niàn
xiàn
zài
t
fng
zh

ywi
shén
xin
yào
耀

gung
ruì
sh
miào
ni
r

yuàn
wéi
xun
shu


shì
shì
zn

gào

nán
yán

shàn
zi
shàn
zi

r
wèi
i
mn

yào
zh
zhòng
shng


néng
wèn

shì
wi
miào
zh


r
jn
s
wèn

shèng

gòng
yng

tin
xià

luó
hàn


zhsh
li
jié

zh
tin
rén
mín

yun
fi
run
dòng
zh
lèi

gng

bi
qin
wàn
bèi


y


dng
lái
zh
tin
rén
mín


qiè
hán
líng

ji
yn
r
wèn
ér


tunán


lái
y

jìn

bi

jn
i
sn
jiè

su
y
ch
xng

shì

gung
chn
dào
jiào


zhng
qún
méng

huì
y
zhn
shí
zh


nán
zhí
nán
jiàn


yu
tán
hu

x
yu
ch
xiàn

r
jn
su
wèn

du
su
ráonán
dng
zh


lái
zhèng
jué


zhì
nán
liáng


yu
zhàng
ài

néng

niàn
qng

zhù

liàng

亿
jié

shn

zh
gn


yu
zng
jin

su
y
zhlái
dìng
huì

jiù
chàng

qiè
f

ér

zuì
shèng

zàinán

tng

shàn
s
niàn
zh


dng
wéi
r

fn
bié
ji
shu

法藏因地第四


gào

nán

guò


liàng

k
syng
shù
jié

yu

ch
shì

míng
shì
jin

zài
wáng

lái

yìng
gòng

dng
zhèng
jué

míng
xíng


shàn
shì

shì
jin
ji


shàng
shì

diào

zhàng
fu

tin
rén
sh


shì
zn

zài
shì
jiào
shòu

shí
èr
jié

shí
wéi
zh
tin

shì
rén
mín
shu
jng
jing
dào

yu

guó
zh
míng
shì
ráo
wáng

wén

shu
f

hun
x
ki
ji

xún
f

shàng
zhn
zhèng
dàoguó
jun
wáng

xíng
zuò
sh
mén

hào
yu
f
zàng

xi


dào

go
cái
yng
zhé

y
shì
cho


xìn
ji
míng


x
ji

y

yòu
yu
sh
shèng
xíng
yuàn


niàn
huì


zng
shàng

xn

jin


dòng

xi
xíng
jng
jìn


néng

zh

wng


su

dng
l
cháng
guì

xiàng


zhng


y
qié
tu
zàn


f
gung
广

yuàn

sòng
yu


lái
wi
miào

dun
yán


qiè
shì
jin

yu
dng

gung
míng

liàng
zhào
shí
fng


yuè
hu
zh
ji

yào

shì
zn
néng
yn

yn
shng

yu
qíng


suí
lèi
ji

yòu
néng
xiàn

miào

shn

p
sh
使
zhòng
shng
suí
lèi
jiàn

yuàn
w


qng
jìng
shng

f
yn
p


bin
jiè

xun
yáng
jiè
dìng
jng
jìn
mén

tng

shèn
shn
wi
miào
f

zhì
huì
gung
广

shn

hi

nèi
xn
qng
jìng
jué
chén
láo

cho
guò

bin
è

mén


dào


ji
jìng
àn


míng
tn
chn
ji
yng

huò
jìn
guò
wáng
sn
mèiguò


liàng

wéi
b
qún
shng

do
sh

néng
jiù

qiè
zh
shì
jin

shng
lo
bìng
s
zhòng
k
no

cháng
xíng

sh

jiè
rn

jng
jìn
dìng
huì
liù
b
luó

wèi

yu
qíng
lìng


y

zh
zh
sh
使
chéng

ji
lìng
gòng
yng
héng
sh
shèngjin
yng
qiú
zhèng
jué

yuàn
dng
n
zhù
sn


héng
fàng
gung
míng
zhào

qiè

gn

gung
广

qng
jìng
j

sh
shèng
zhung
yán

dng
lún

lún
huí
zh

zhòng
shng
lèi


shng
w
chà
shòu
n

cháng
yùn

xn

yu
qíng


jìn

bin
k
zhòng
shng

w
xíng
jué
dìng
jin


wéi

shèng
zhì
néng
zhèng
zh

zòng
sh
使
shn
zh
zh
k
zhng


shì
yuàn
xn
yng

tuì
退

至心精进第五

f
zàng
b
qi
shu
c

y

ér
bái

yán

w
jn
wéi


dào

y
f

shàng
zhèng
jué
zh
xn

q
yuàn
zuò


x
lìngyuàn

wéi
w
gung
广
xun
jng
f

w
dng
fèng
chí


f
xi
xíng


zh
qín
k
shng
s
gn
bn


chéng

shàng
zhèng
dng
zhèng
jué


lìng
w
zuò

shí

zhì
huì
gung
míng

su
j
guó
t

jiào
shòu
míng


ji
wén
shí
fng

zh
tin
rén
mín

yun
run
lèi

lái
shng
w
guó

x
zuòw

shì
yuàn

du
shèng

shù
zh

guó
zh

nìng
k

fu

shì
jin

zài
wángwéi
f
zàng
ér
shu
jng
yán
hi

r én
dòu
liàng

jng

jié
shù

shàng
k
qióng
d

rén
yu
zhì
xn
qiú
dào

jng
jìn

zh

huì
dng

gu


yuànr

s
wéi

xi

f ng
biàn
便

ér
néng
chéng
jiù

chà
zhung
yán


su
xi
xíng

r

dng
zh

qng
jìng

guó

r
yìng

shè

f
zàng
bái
yán

s

hóng
shn

fi
w
jìng
jiè

wéi
yuàn

lái
yìng
zhèng
biàn
zh

gung
广
yn
zh


liàng
miào
chà

ruò
w

wén


shì
dng
f

s
wéi
xi


shì
mn
su
yuàn

shì
jin

zài
wáng

zh

go
míng

zhì
yuàn
shn
gung
广


wéi
xun
shu
èr
bi
y
shí

亿
zh

chà
t

gng

yán
jìng

gung
广

yuán
mn
zh
xiàng

yìng

xn
yuàn

x
xiàn
y
zh

shu
shì
f
shí

jng
qin

亿
suì

r
shí
f
zàng
wén

su
shu

ji
x
d
jiàn

q
f

shàng
sh
shèng
zh
yuàn


b
tin
rén
shàn
è

guó
t
c
miào

s
wéi
ji
jìng

biàn
便


xn

xun

su


jié


yuàn

jng
qín
qiú
su

gng
shèn
bo
chí

xi

gng


mn

w
jié


b
èr
sh í
y

zh

t

gng

zhung
yán
zh
shì

míng
lio
tng

chà

su
shè

guó

cho
guò

b


shè
shòu
yshì

zài
wáng

lái
su

j
shu
l


rào

sn
z


zhng
ér
zhù

bái
yán
shì
zn

w
y
chéng
jiù
zhung
yán

t

qng
jìng
zh
xíng


yán
shàn
zi

jn
zhèng
shì
shí

r
yìng

shu

lìng
zhòng
hun
x


lìng

zhòng

wén
shì
f
yshàn


néng


chà

xi

shè
shòu

mn


liàng

yuàn

精彩推荐
<链轮> pkƻ
֤ȯͶʷʦ ѸӪȷֱ ӯ 重庆幸运农场 ѧƱ 幸运农场 老时时彩 甘肃快三 江苏快3 ձavƬ Ʊ Ʊǵ 广西快三 ̽ʱȷּʱָ ݹƱ