药师经

药师经罚全名药师琉璃光如来本愿功德经罚由唐三藏法师玄奘奉诏译为中文和地藏经一样药师经是赞叹药师佛行愿的留神是大乘经典之一阿弥陀经说若有善男由女人闻说阿弥陀佛执持名号从一日乃至七日能够一心不乱此人临命终时心不颠倒即得往生西方极乐世界..[详情]

药师经注音

[药师经] 发表时间2014-02-19 作者未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版

本文地址http://www.fuyulw.com.cn/fojing/yaoshijing/zhuyin.html
文章摘要药师经注音_药师经(生字拼音 ,那种德勒中国科协,电池组长效唐市场

\

如发现注音有错误请您联系我们便于我们及本正qq1300659095感恩


shì
w
wén

y
shí

qié
fàn

yóu
huà
zh
guó

zhì
gung
广
yán
chéng

zhù
yuè
yn
shù
xià

y


chú
zhòng
b
qin
rén

h

sn
wàn
liù
qin


guó
wáng

chén


luó
mén

j
shì

tin
lóng
b


rén
fi
rén
dng


liàng

zhòng

gng
jìng
wéi
ro

ér
wèi
shu
f

r
shí
màn
sh
shì

f
wáng
z

chéng

wi
shén

cóng
zuò
ér
q

pin
tn
y
jin

yòu
x
zhuó


xiàng

qié
fàn

q
gng

zhng

bái
yán

shì
zn

wéi
yuàn
yn
shu

shì
xing
lèi
zh

míng
hào


bn

yuàn
sh
shèng
gng


lìng
zh
wén
zh


zhàng
xio
chú

wèixiàng
f
zhun
shí
zh
yu
qíng


r
shí
shì
zn

zàn
màn
sh
shì

tóng
z
yán

shàn
zi
shàn
zi

màn
sh
shì


r
y

bi

quàn
qng
w
shu
zh

míng
hào

bn
yuàn
gng


wèi


zhàng
su
chán
yu
qíngn

xiàng
f
zhun
shí

zh
yu
qíng


r
jn

tng


shàn
s
wéi

dng
wéi
r
shu

màn
sh
shì

yán

wéi
rán

yuàn
shu

w
dng
yào
wén


gào
màn
sh
shì


dng
fng

c
guò
shí
jìng
qié
sh
dng

t

yu
shì
jiè
míng
jìng
liúhào
yào
sh
liú

gung


lái

yìng
zhèng
dng
jué

míng
xíng
yuán
mn

shàn
shì

shì
jin
ji


shàng
shì

tiáo

zhàng
f

tin
rén
sh
qié
fàn

màn
sh
shì


b

shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái

bn
xíng


dào
shí

f
shí
èr

yuàn

lìng
zh
yu
qíng

su
qiú
jiy

yuàn

yuàn
w
lái
shìnòu
du
luó
sn
mio
sn


shí


shn
gung
míng
chì
rán

zhào
yào
耀

liàng

shù

bin
shì
jiè

y
sn
shí
èr

zhàng
f
xiàng

b
shí
suí
xíng

zhung
yán

shn

lìng

qiè
yu
qíng


w
èr

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

shn

liú


nèi
wài
míng
chè

jìng

xiá
huì

gung
míng
gung
广


gng

wi
wi

shn
shàn
n
zhù

yàn
wng
zhung
yán

guò


yuè

yu
míng
zhòng
shng

x
méng
ki
xio

suí

su


zuò
zh
shìsn

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

y

liàng

bin
zhì
huì
fng
biàn
便

lìng
zh
yu
qíng

ji


jìn
su
shòu
yònglìng
zhòng
shng
yu
su

sho
yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

ruò
zh
yu
qíng

xíng
xié
dào
zh

x
lìng
n
zhù


dào
zhng

ruò
xíng
shng
wén

jué
chéng
zh

ji
y

chéng
ér
n

zh


w

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

ruò
yu

liàng

bin
yu
qíng


w
f
zhng

xi
xíng
fàn
héng


qiè
ji
lìng


qu
jiè


sn

jiè

shè
yu
hu
fàn

wén
w
míng
y

huán

qng
jìng


duò
èliù

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

ruò
zh
yu
qíng


shn
xià
liè

zh
gnchu
lòu
wán


máng
lóng
yn
y

luán

bèi
lóu

bái
lài
din
kuáng

zhng
zhng
bìng
k

wén
w
míng
y


qiè
ji

dun
zhèng
xiá
huì

zh
gn
wánzh

k


q

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

ruò
zh
yu
qíng

zhòng
bìng
b
qiè


jiù

gu


y

yào


qn

ji

pín
qióng
du
k

w
zh
míng
hào

y
jng

r

zhòng
bìng
x
chú

shn
xn
n


ji
sh
z


x
ji
fng


ni
zhì
zhèng


shàng
b

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

ruò
yu
n
rén

wéi
n
bi
è
zh
su
b
no


shng
yàn


yuàn
sh
n
shn

wén
w
míng
y


qiè
ji

zhun
n
chéng
nán


zhàng
f
xiàng

ni
zhì
zhèng


shàng
ji

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

lìng
zh
yu
qíng

ch

juàn
wng

xiè
tu

qiè
wài
dào
chán


ruò
duò
zhng
zhng
è
jiàn
chóu
lín

ji
dng
yn
shè
zhì

zhèng
jiàn

jiàn
lìng
xi

zh


héng


zhèng

shàng
zhèng
dng
shí

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

ruò
zh
yu
qíng

wáng
f
su


shéng

bin
láo


huò
dng
xíng

liàng
zi
nàn
líng
r

bi
chóu
jin


shn
xn
shòu
k

ruò
wén
w
míng

y
w


wi
shénji

xiè
tu

qiè
yu
k


shí
y

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

ruò
zh
yu
qíng

j
k
su
no

wéi
qiú
shí


zào
zh
èwén
w
míng

zhun
niàn
shòu
chí

w
dng
xin
y
shàng
miào
yn
shí

bo


shn

hòu
y
f
wèi


jìng
n

ér
jiàn

zh


shí
èr

yuàn

yuàn
w
lái
shìshí

ruò
zh
yu
qíng

pín

y
fu

wén
méng
hán


zhòu

b
no

ruò
wén
w
míng

zhun
niàn
shòu
chísu
hàozhng
zhng
shàng
miào
y
fu
qiè
bo
zhung
yán


hu
mán

xing

g
yuè
zhòng


suí
xn
su
wán

ji
lìng
mn


màn
sh
shì


shì
wéi
b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái

yìng
zhèng
dng
jué

xíng


dào
shí

su
f
shí
èr
wi
miào
shàng
yuànmàn
sh
shì


b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái

xíng


dào
shí

su
f

yuàn


b

t
gng

zhung
yán

w
ruò
y
jié

ruò
y
jié


shu

néng
jìn

rán
b

t


xiàng
qng
jìng


yu
n
rénèk
yn
shng

liú

wéi


jn
shéng
jiè
dào

chéng
què
gng


xun
chung
luó
wng

ji
q
bo
chéngx
西
fng


shì
jiè

gng

zhung
yán

dng

chà
biéguó
zhng

yu
èrh


y
míng

gung
biàn
zhào

èr
míng
yuè
gung
biàn
zhào

shì
b

liàng

shù


zhòng
zh
shàng
shu


b

chù

x
néng
chí
b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
zhèng
f
bo
zàng

shì

màn
sh
shì


zh
yu
xìn
xn
shàn
nán
z

shàn
n
rén
dng

yng
dng
yuàn
shng
b

shì
jiè

r
shí
shì
zn


gào
màn
sh
shì

tóng
z
yán

màn
sh
shì


yu
zh
zhòng
shng


shí
shàn
è

wéi
huái
怀
tn
lìn


zh

sh


sh
gu
bào


ch

zhì

qu

xìn
gn

du

cái
bo

qín
ji
shu


jiàn
q
zh
lái


xn

x

shè

huò
y
ér
xíng
sh
shí


g
shn
ròu

shn
shng
tòng
x


yu

liàng
qin
tn
yu
qíng

j

z
cái
shn
shàng

shòu
yòng


kuàng
néng
y

m
q
zizuò
sh
使


lái
q
zh

b
zh
yu
qíng

cóng
c
mìng
zhng

shng
è
饿
gu
jiè

huò
páng
shng


yóu
x
rén
jin
céng

zàn
wén
yào
sh
liú

gung

lái
míng


jn
zài
è


zàn


niàn
b

lái
míngniàn
shí

cóng
b
chù


huán
shng
rén
zhng宿
mìng
niàn

wèi
è

k


yàohào
xíng
huì
sh

zàn
tàn
sh
zh


qiè
su
yu

x

tn
x

jiàn

shàng
néng
y
tóu

shu


xuè
ròu
shn
fn

sh
lái
qiú
zh

kuàng

cái
màn
sh
shì


ruò
zh
yu
qíng

su


lái
shòu
zh
xué
ch

ér

sh
luó

yu
su


sh
luó

ér

gu


yu

sh
luó
gu

su


huài

rán
hu
zhèng
jiàn

yu
su

hu
zhèng
jiàn

ér

du
wénsu
shu

jng
shnnéng
ji
lio

yu
su
du
wén

ér
zng
shàng
màn

yóu
zng
shàng
màn


xnshì
fi
t

xián
bàng
zhèng
f

wéi

bàn
dng


shì

rén


xíng
xié
jiàn


lìng

liàng

zh
yu
qíng

duò

xin
kng

c
zh
yu
qíng

yngpáng
shng
gu


liú
zhun

qióng

ruò

wén
c
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào

biàn
便
sh
è
xíng

xi
zh
shàn
f


duò
è


shè
yu

néng
sh
zh
è
xíng

xi
xíng
shàn
f

duò
è

zh

y
b

lái
bn
yuàn
wi


lìng

xiàn
qián
zàn
wén
míng
hào

cóng
b
mìng
zhng

huán
shng
rénzhèng
jiàn
jng
jìn

shàn
tiáobiàn
便
néng
sh
jifi
ji


lái
f
zhng

shòu
chí
xué
ch


yu
hu
fàn

zhèng
jiàn
du
wén

ji
shèn
shnzng
shàng
màn


bàng
zhèng
f


wéi

bàn

jiàn

xi
xíng
zh


héngyuán
mnmàn
sh
shì


ruò
zh
yu
qíng

qin
tn
zàn
hu
t

dng
duò
sn
è

zhng


liàng
qin
suì

shòu
zh

k

shòu

k
y

cóng
b
mìng
zhng

lái
shng
rén
jin

zuò
niú
m
tuó
l

héng
bèi
bin


j
k
b
no

yòu
cháng

zhòng

suí

ér
xíng

huò
di
wéi
rén

shng
j
xià
jiàn

zuò
rénshòu
t
q


héng


zài

ruò
x
rén
zhng

céng
wén
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào

yóu
c
shàn
yn

jn


niàn

zhì
xn
gu
y

y

shén


zhòng
k
xiè
tu

zh
gn
cng


zhì
huì
du
wén

héng
qiú
shèng
f

cháng

shàn
yu

yng
duàn

juànmíng
k
jié
.竭
fán
no

xiè
.解
tu

qiè
shng
lo
bìng
s
yu
bi
k
nomàn
sh
shì


ruò
zh
yu
qíng

hào
x
gui


gèng
xing
dòu
sòng

no
luàn

t

y
shn
y


zào
zuò
zng
zhng
zhng
zhng
è


zhn
zhun
cháng
wéi

ráo

shì


xing
móu
hài

gào
zhào
shn
lín
shù
zhng
dng
shén

sh
zh
zhòng
shng

q

xuè
ròuyào
ch
luó
chà

dng

sh
yuàn
rén
míng

zuò

xíng
xiàng

y
è
zhòu
shù
ér
zhòu
z
zh

yàn
mèi
g
dào

zhòu
q
sh
gu

lìng
duàn
b
mìng


huài

shn

shì
zh
yu
qíng

ruò

wén
c
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào

b
zh
è
shì

x

néng
hài


qiè
zhn
zhun
ji
q

xnnsn
noxián
hèn
xnhun
yuèsu
shòu

shng

xxing
qn
líng


wéi
ráo
màn
sh
shì


ruò
yu

zhòng


chú


chú


w
b
su
ji

w
b
s
jijìng
xìn
shàn
nán
z

shàn
n
rén
dng

yu
néng
shòu
chí
b
fn
zhi
jiè

huò
jng
y
nián

huò

sn
yuè

shòu
chí
xué
ch

y
c
shàn
gn

yuàn
shng
x
西
fng


shì
jiè

liàng
shòu
寿

su

tng
wén
zhèng
f

ér
wèi
dìng
zh

ruò
wén
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào

lín
mìng
zhng
shí

yu
b

míng
yu
wén
sh
sh
gun
shì
yn

shì
jìn
bo
tán
huyào
wángyào
shàng
shì
b
chéng
kng
ér
lái

shì

dào
b
jiè
zhng
zhng


zhòng
bo
hu
zhng


rán
huà
shng

huò
yu
yn
c
shng

tin
shàng

su
shng
tin
zhng

ér
bn
shàn
gn

wèi
qióng
jìngèng
shng
zh

è


tin
shàng
shòu
寿
jìn

huán
shng
rén
jin

huò
wéi
lún
wáng

tng
shè

zhu

wi


zài

n


liàng
bi
qin
yu
qíng


shí
shàn
dào

huò
shng
chà
luó
mén

j
shì


ji

du
ráo
cái
bo

cng

yíng


xíng
xiàng
dun
yán

juàn
shcng
míng
zhì
huì

yng
jiàn
wi
mng
shì

ruò
shì
n
rén


wén
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào

zhì
xn
shòu
chí


hòu


gèng
shòu
n
shnmàn
sh
shì


b
yào
sh
liú

gung

láishí

yóu
bn
yuàn


gun
zh
yu
qíng


zhòng
bìng
k

shòu
luán
gn
xio

huáng

dng
bìng

huò
bèi
yn
mèi
g

su
zhng

huò

dun
mìng

huò
shí
hèng
s


lìng
shì
dng
bìng
k
xio
chú

su
qiú
yuàn
mn

shí
b
shì
zn

snmíng
yu
chú
miè

qiè
zhòng
shng
k
nodìng
y


ròu

zhng

ch

gung
míng

gung
zhng
yn
shu

tuó
luó

yu
qiésh
shè

l

liú

b
l

h

shé
y

tu
ji
du
y


h

sn
mio
sn

tuó
y

zhí
tu
n

sh
shì

sh
shì

sh
shè
sn

ji

su
h

r
shí
gung
zhng
shu
c
zhòu
yzhèn
dòng

fàng

gung
míng


qiè
zhòng
shng
bìng
k
ji
chú

shòu
n
wn


màn
sh
shì


ruò
jiàn
nán
z
n
rén

yu
bìng
k
zh

yng
dng

xn
wèi
b
bìng
rén

cháng
qng
jìng
zo
shù

huò
shí
huò
yào

huò

chóng
shu

zhòu
y
bi
b
biàn

y
b

shí

su
yu
bìng
k

x
ji
xio
miè

ruò
yu
su
qiú

zhì
xn
niàn
sòng

ji


shì

bìng
yán
nián

mìng
zhng
zh
hòu

shng
b
shì
jiètuì
退
zhun

ni
zhìshì

màn
sh
shì


ruò
yu
nán
z
n
rén


b
yào
sh
liú

gung

lái

zhì
xn
yn
zhòng
gng
.恭
jìng
gòng
yng
zh

cháng
chí
c
zhòu


lìng
fèi
wàngmàn
sh
shì


ruò
yu
jìng
xìn
nán
z
n
rén


wén
yào
sh
liú

gung

lái

yìng
zhèng
dng
jué

su
yu
míng
hào

wén
y
sòng
chí

chén
jiáo
ch
齿


zo
shù
qng
jìng

y
zh
xing
hu

sho
xing

xing

zuò
zhòng

yuè

gòng
yng
xíng
xiàng


c
jng
din

ruò

sh

ruò
jiào
rén
sh


xn
shòu
chí

tng
wén
b
f
sh

yng
xi
gòng
yng


qiè
su
yu
z
shn
zh


x
ji
sh
y


lìng

sho


shì
biàn
便
méng
zh


niàn

su
qiú
yuàn
mn

ni
zhìr
shí
màn
sh
shì

tóng
z
bái

yán

shì
zn

w
dng
shì

xiàng
f
zhun
shí

y
zhng
zhng
fng
biàn
便

lìng
zh
jìng
xìn
shàn
nán
z
shàn
n
rén
dng


wén
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào

ni
zhì
shuì
zhng


y

míng
jué


r

shì
zn

ruò

c
jng
shòu
chí

sòng

huò

wèi
t
yn
shu
ki
shì

ruò

sh

ruò
jiào
rén
sh

gng
jìng
zn
zhòng

y
zhng
zhng
hu
xing


xing


xing

sho
xing

hu
mán
yng
luò

fn
gài

yuè

ér
wéi
gòng
yng

y
w

ci

zuò
náng
chéng
zh

s
so
jìng
chù

f
shè
go
zuò

ér
yòng
n
ch

r
shí


tin
wáng

y

juàn
sh
liàng
bi
qin
tin
zhòng

ji


su

gòng
yng
shu


shì
zn

ruò
c
jng
bo
liú
xíng
zh
chù

yu
néng
shòu
chí

y
b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
bn
yuàn
gngwén
míng
hào

dang
zh
shì
chùhèng
s
wéi
zh
è
gu
shén
duó

jng


shè
y
duó
zh

huán
shn
xn
ngào
màn
sh
shìshì

shì


r
su
shu

màn
sh
shì


ruò
yu
jìng
xìn
shàn
nán
z
shàn
n
rén
dng


gòng
yng
b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
zh

yng
xin
zào

b

xíng
xiàng

f
qng
jìng
zuò

ér
n
ch
zh

sàn
zhng
zhng
hu

sho
zhng
zhng
xing

y
zhng
zhng
chuáng
fn

zhung
yán

chù

q

q


shòu
b
fn
zhi
jiè

shí
qng
jìng
shí

zo

xing
jié

zhuó
qng
jìng
y

yng
shng

gòu
zhuó
xnhài
xnqiè
yu
qíng

q


nbi
x
sh

píng
dng
zh
xn

g
yuè
g
zàn

yòu
ro

xiàng


yng
niàn
b

lái
bn
yuàn
gngsòng
c
jng

s
wéiyn
shu
ki
shì

suí
su
yào
qiú


qiè
ji
suì

qiú
cháng
shòu
寿

cháng
shòu
寿

qiú

ráo


ráo

qiú
gun
wèi

gun
wèi

qiú
nán
n

nán
n

ruò

yu
rén

h

è
mèng

jiàn
zh
è
xiàng

huò
guài
nio
lái


huò

zhù
chù

bi
guài
ch
xiàn

c
rén
ruò
y
zhòng
miào
z


gng
jìng
gòng
yng
b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
zh

è
mèng
è
xiàng

zh


xiáng

ji
x
ynnéng
wéi
huàn

huò
yu
shu
hu
do

xuán
xin

è
xiàng
sh
z

h
láng
xióngshé
è
xi


gng
yóu
yán

wén
méng
dng


ruò
néng
zhì
xn

niàn
b


gng
jìng
gòng
yng


qiè

wèi

ji

xiè
tu

ruò
t
guó
qn
ro

dào
zéi
fn
luàn


niàn
gng
jìng
b

lái
zh


ji
xiè
tumàn
sh
shì


ruò
yu
jìng
xìn
shàn
nán
z
shàn
n
rén
dng

ni
zhì
jìn
xíng


shì

tin

wéi
dng

xn
gu

f
sng

shòu
chí
jìn
jiè

ruò
w
jiè

shí
jiè
bi
jiè


chú
èr
bi
w
shí
jiè


chú

w
bi
jiè


su
shòu
zhng

huò
yu
hu
fàn


duò
è


ruò
néng
zhun
niàn
b

míng
hào

gng
jìng
gòng
yng
zh


dìng

shòu
sn
è

shng

huò
yu
n
rén

lín
dng
chn
shí

shòu


k

ruò
néng
zhì
xn
chng
míng
l
zàn

gng
jìng
gòng
yng
b

lái
zh

zhòng
k
ji
chú

su
shng
zh
z

shn
fnxíng

dun
zhèng

jiàn
zh
hun
x


gn
cng
míng

n
wn
sho
bìng


yu
fi
rén
duó

jng


r
shí
shì
zn

gào

nán
yán


w
chng
yáng
b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
su
yu
gng


c
shì
zh

shèn
shn
xíng
chù

nán
k
ji
lio

r
wéi
xìn
fu


nán
bái
yánshì
zn

w


lái
su
shu

jng


shng

huò

su
y
zhqiè

lái

shn
y

qng
jìng

shì
zn

c

yuè
lún

k
lìng
duò
luò

miào
go
shn
wáng

k
sh
使
qng
dòng

zh

su
yán


yu

y

shì
zn

yu
zh
zhòng
shng

xìn
gnwén
shu
zh

shèn
shn
xíng
chù

zuò
shì
s
wéi

yún

dàn
niàn
yào
sh
liú

gung

lái
y

míng
hào

biàn
便
huò
r
su
gng

shèng


yóu
c

xìn

fn
shng
fi
bàng

b

cháng


sh
duò
zh
è


liú
zhun

qióng


gào

nán

shì
zh
yu
qíng

ruò
wén
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào

zhì
xn
shòu
chí


shng

huò

duò
è

zh


yu
shì
chù


nán

c
shì
zh

shèn
shn
su
xíng

nán
k
xìn
ji

r
jn
néng
shòu

dng
zh
ji
shì

lái
winán


qiè
shng
wén

jué


wèi
dng

zh


dng

ji
x

néng

shí
xìn
ji

wéi
chú

shng
su

nán

rén
shn
nánsn
bo
zhng

xìn
jìng
zn
zhòng


nán
k


wén
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào


nán

shì


nán

b
yào
sh
liú

gung

lái


liàng


héng


liàng
shàn
qio
fng
biàn
便


liàng
gung
广

yuàn

w
ruò
y
jié

ruò
y
jié


ér
gung
广
shu
zh

jié
k

jìn

b

héng
yuàn
shàn
qio
fng
biàn
便


yu
jìn
y

r
shí
zhòng
zhng

yu
yh


míng
yu
jiù
tu


cóng
zuò
q

pin
tn
yòu
jin

yòu
x
zhuó


q
gng

zhng

ér
bái

yánshì
zn

xiàng
f
zhun
shí

yu
zh
zhòng
shng

wéi
zhng
zhng
huàn
zh
su
kùn
è

cháng
bìng
léi
shòu


néng
yn
shí

hóu
chún
gn
zào

jiàn
zh
fng
àn

s
xiàng
xiàn
qián


m
qn
sh

péng
yu
zh
shiwéi
ro

rán
b

shnbn
chù

jiàn
yn

sh
使

yn

shén
shí

zhì

yn

f
wáng
zh
qián

rán
zh
yu
qíng

yu

shng
shén

suí

su
zuò

ruò
zuì
ruò


ji

sh
zh

jìn
chí
shòu
y
yn

f
wáng

r
shí
b
wáng

tu
wèn

rén

suàn

su
zuò

suí

zuì

ér
ch
duàn
zh

shí
b
bìng
rén

qn
sh

zh
shi

ruò
néng
wèi
b
gu
y
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái

qng
zh
zhòng
sng

zhun

c
jng

rán
q
céng
zh
dng

xuán
w


mìng
shén
fn

huò
yu
shì
chù

b
shí

huán


zài
mèng
zhng

míng
lio

jiàn

huò
jng
q


huò
èr
shí
y


huò
sn
shí
w


huò

shí
ji


b
shí
huán
shí


cóng
mèng
jué

ji


zh
shàn

shàn


su

gu
bào

yóu

zhèng
jiàn

gu
bào


ni
zhì
mìng
nànzào
zuò
zh
è
zh


shì

jìng
xìn
shàn
nán
z
shàn
n
rén
dng

ji
yng
shòu
chí
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào

suí

su
néng

gng
jìng
gòng
yng

r
shí

nán

wèn
jiù
tu


yu

shàn
nán
z

yng
yún

gng
jìng
gòng
yng
b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái


mìng
fn
dng


yún

zào

jiù
tu


yán
ruò
yu
bìng
rén


tu
bìng
k

dng
wèi

rén

q

q


shòu
chí
b
fn
zhi
jiè

yng
y
yn
shíz


suí

su
bàn

gòng
yng

chú
sng

zhòu

liù
shí

l
bài
xíng
dào

gòng
yng
b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái


sòng
c
jng

shí
ji
biàn

rán

shí
ji
dng

zào
b

lái
xíng
xiàng
q
q

y
y
xiàng
qián


zhì
q
dng

y
y
dng
liàngch
lún

ni
zhì

shí
ji


gung
míng

jué

zào
w

ci
fn

cháng

shí
ji
zhé
shu

yng
fàng

lèi
zhòng
shng

zhì

shí
ji

k

guò

wi
è
zh
nàn


wéi
zh
hèng
è
gu
su
chí
nán

ruò
chàguàn
dng
wáng
dng

zi
nàn
q
shí

su
wèi
rén
zhòng


nàn

t
guó
qn
b
nàn


jiè
pàn

nàn

xng
xiù
宿
biàn
guài
nàn


yuè

shí
nàn

fi
shí
fng
y
nàn

guò
shí

y
nàn

b
chà


guàn
dng
wáng
dng

r
shí
yng


qiè
yu
qíng

q

bi
xn

shè
zhy
qián
su
shu
gòng
yng
zh
f

gòng
yng
b
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái

yóu
c
shàn
gn


b

lái
bn
yuànlìng

guó
jièn
wn

fng
y
shùn
shí

g
jià
chéng
shú


qiè
yu
qíng


bìng
hun
guó
zhng


yu
bào
nüè
yào
ch
dng
shén

no
yu
qíng
zh


qiè
è
xiàng

ji

yn


ér
chàguàn
dng
wáng
dng

shòu
寿
mìng
bìng

zài

ji

zngnán

ruò

hòu
fi
zh

ch
jn
wáng
z


chén
f
xiàng

zhng
gng
ci
n

bi
gun

shù

wéi
bìng
su
kè
nàn


yng
zào

w

shén
fn

rán
dng

míng

fàng
zh
shng
mìng

sàn


hu

sho
zhòng
míng
xing

bìng

chú


zhòng
nàn
xiè
tu

r
shí

nán

wèn
jiù
tu


yán

shàn
nán
z

yún

y
jìn
zh
mìng

ér
k
zng


jiù
tu


yán
r
q

wén

lái
shu

yu
ji
hèng
s
y

shì

quàn
zào

mìng
fn
dng

xi
zhy
xijìn
j
shòu
寿
mìng


jng
k
huàn


nán
wèn
yán

ji
hèng
yún


jiù
tu


yán

ruò
zh
yu
qíng


bìng
su
qng

rán

y
yào


kàn
bìng
zh

shè


y

shòu
y
fi
yào

shí

yng
s

ér
biàn
便
hèng
s

yòu
xìn
shì
jin
xié

wài
dào
yo
niè
zh
sh

wàng
shu
huò


biàn
便
shng
kng
dòng

xn


zhèng

b
wèn

huò

sh
zhng
zhng
zhòng
shng

ji
zòu
shén
míng

h
zh
wng
ling

qng
q

yòuyán
nián

zhng

néngch

huò

xìn
xié
do
jiàn

suì
lìng
hèng
syu
ch
q

shì
míng
ch
hèng

èr
zh
hèng
bèi
wáng
f
zh
su
zh


sn
zh
tián
liè
x


dn
yín
shì
ji

fàng
hèng
wéi
fi
rén
duó

jngzh
hèng
wéi
hu
fén

w
zh
hèng
wéi
shu


liù
zh
hèng
wéi
zhng
zhng
è
shòu
su
dàn

q
zh
hèng
duò
shn


b
zh
hèng
wéi

yào

yàn
do
zhòu
z

q
sh
gu
dng
zh
su
zhng
hài

ji
zh
j
k
su
kùnyn
shí

ér
biàn
便
hèng
s

shì
wéi

lái
luè
shu
hèng
s

yu
c
ji
zhòng
yu

liàng
zh
hèng

nán
k

shu
nán

b
yn

wáng

zh
lng
shì
jiàn
míng

zh


ruò
zh
yu
qíng


xiào
wr
sn
bo

huài
jn
chén
f

hu

xìng
jiè

yn

f
wáng

suí
zuì
qng
zhòng

ko
ér

zh

shì

w
jn
quàn
zh
yu
qíng

rán
dng
zào
fn

fàng
shng
xi


lìng

k
è


zo
zhòng
nàn

r
shí
zhòng
zhng

yu
shí
èr
yào
ch

jiàng


zài
huì
zuò

su
wèi

gng

luó

jiàng


zhé
luó

jiàng


q
luó

jiàng

n
d
luó

jiàng

è
n
luó

jiàng

shn
d
luó

jiàng

yn

luó

jiàng

b

luó

jiàng


h
luó

jiàng

zhn

luó

jiàng

zho

luó

jiàng


jié
luó

jiàng

c
shí
èr
yào
ch

jiàng

y
y

yu
q
qin
yào
ch

y
wéi
juàn
sh

tóng
shí
j
shng
bái

yán

shì
zn

w
dng
jn
zh
méng

wiwén
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hàogèng
yu
è

zh


w
dng
xing
shuài

ji
tóng

xn

ni
zhì
jìn
xíng

gu

f
sng

shì
dngqiè
yu
qíng

wéi
zuòráo

n


suí


dng
cn
chéng
guó


kng
xián
lín
zhng

ruò
yu
liú

c
jng

huò

shòu
chí
yào
sh
liú

gung

lái
míng
hào

gng
jìng
gòng
yng
zh

w
dng
juàn
sh

wèi

shì
rén

ji
sh
使
xiè
tu

qiè
k
nàn

zh
yu
yuàn
qiú

x
lìng
mn


huò
yu

è
qiú

tu
zh


yng

sòng
c
jng

y
w

l

jié
w
míng
yuàn
y

rán
hòu
ji
jié

r
shí
shì
zn

zàn
zh
yào
ch

jiàng
yán

shàn
zi
shàn
zi


yào
ch
jiàng

r
dng
niàn
bào
shì
zn
yào
sh
liú

gung

lái
n

zh

cháng
yng

shì


n


qiè
yu
qíng

r
shí

nán
bái

yán

shì
zn

dng

míng
c
f
mén

w
dng
yún

fèng
chí


gào

nán

c
f
mén

míng
shu
yào
sh
liú

gung

lái
bn
yuàn
gngmíng
shu
shí
èr
shén
jiàng

ráo

yu
qíng

jié
yuàn
shén
zhòu


míng

chú

qiè

zhàng

yng

shì
chí

shí

qié
fàn

shu
shì
y
y

zhh
shng
wén

guó
wáng

chén


luó
mén

j
shì

tin

lóng

yào
ch

jiàn

luò

jijn

luò


h
luò
qié

rén
fi
rén
dng


qiè

zhòng

wén

su
shu

ji

hun
x

xìn
shòu
fèng
xíng

精彩推荐
<链轮> pkƻ